با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

آمار مجدد

public class RetryStatistics
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.retry.RetryStatistics


ساختاری که آمارها را برای جلسه امتحان مجدد یک IRemoteTest . بسته به RetryStrategy ممکن است همه قسمتها جمع RetryStrategy .

خلاصه

زمینه های

public long mRetryFailure

public long mRetrySuccess

public long mRetryTime

سازندگان عمومی

RetryStatistics ()

روشهای عمومی

static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats) aggregateStatistics ( stats)

روش کمکی برای جمع آوری آمار چندین بار دیگر.

زمینه های

mRetryFailure

public long mRetryFailure

mRetrySuccess

public long mRetrySuccess

mRetryTime

public long mRetryTime

سازندگان عمومی

آمار مجدد را امتحان کنید

public RetryStatistics ()

روشهای عمومی

جمع آماری

public static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats)

روش کمکی برای جمع آوری آمار چندین بار دیگر.

مولفه های
stats

برمی گردد
RetryStatistics