DeviceBuildInfoBootStrapper

public class DeviceBuildInfoBootStrapper
extends BaseTargetPreparer

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoBootStrapper


یک ITargetPreparer که ITargetPreparer اطلاعات ساخت را با ویژگیهای خوانده شده از دستگاه جایگزین می کند

این برای آزمایش دستگاه های دارای ساخت از منبع خارجی (به عنوان مثال دستگاه های شریک خارجی) مفید است

همچنین مشاهده کنید:

خلاصه

سازندگان عمومی

DeviceBuildInfoBootStrapper ()

روشهای عمومی

void setUp (TestInformation testInfo)

سازندگان عمومی

DeviceBuildInfoBootStrapper

public DeviceBuildInfoBootStrapper ()

روشهای عمومی

برپایی

public void setUp (TestInformation testInfo)

مولفه های
testInfo TestInformation

پرتاب می کند
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError