FeatureFlagTargetPreparer

public class FeatureFlagTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FeatureFlagTargetPreparer


DeviceConfig (پرچم های ویژگی تنظیم شده توسط یک سرویس راه دور) را به روز می کند.

این می تواند برای بازتولید وضعیت یک دستگاه (با ریختن تمام مقادیر پرچم به یک فایل با استفاده از «لیست پوسته دستگاه_config adb») یا برای فعال کردن/غیرفعال کردن انبوه پرچم ها (تست همه کاره/همه خاموش) استفاده شود.

مثال استفاده:

 • برای استفاده برای آزمایش همه کاره/همه خاموش، فایل پرچم لازم را مشخص کنید:
  --flag-file=flag_file_path
 • برای لغو یک یا چند پرچم، مقادیر آنها را مشخص کنید (می توان با فایل های پرچم ترکیب شود):
  --flag-file=flag_file_path --flag-value=namespace/name=value
 • برای استفاده برای تست برگشت پذیری، فایل all-on و سپس فایل all-off را مشخص کنید و راه اندازی مجدد بین دو فایل را فعال کنید:
  --flag-file=all_on_file_path --flag-file=all_off_file_path --reboot-between-flag-files
      

باید در ترکیب با DeviceSetup برای غیرفعال کردن همگام‌سازی DeviceConfig در طول آزمایش استفاده شود که می‌تواند تغییرات ایجاد شده توسط این آماده‌کننده را بازنویسی کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

FeatureFlagTargetPreparer ()

روش های عمومی

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

سازندگان عمومی

FeatureFlagTargetPreparer

public FeatureFlagTargetPreparer ()

روش های عمومی

برپایی

public void setUp (TestInformation testInformation)

مولفه های
testInformation TestInformation

پرتاب می کند
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

پاره کردن

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
        Throwable e)

مولفه های
testInformation TestInformation

e Throwable

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException