IFlashingResourcesRetriever

public interface IFlashingResourcesRetriever

com.android.tradefed.targetprep.IFlashingResourcesRetriever


رابطی برای بازیابی فایلهای تصویری کمکی مورد نیاز برای فلش دستگاه.

خلاصه

روشهای عمومی

abstract File retrieveFile (String imageName, String version)

پرونده تصویر را با نام و نسخه داده شده برمی گرداند

روشهای عمومی

بازیابی

public abstract File retrieveFile (String imageName, 
                String version)

پرونده تصویر را با نام و نسخه داده شده برمی گرداند

مولفه های
imageName String : نام تصویر (یعنی رادیو)

version String : نسخه پرونده برای بازگشت

برمی گردد
File یک تصویر محلی موقتی ERROR(/File)

پرتاب می کند
TargetSetupError اگر پرونده یافت نشد