KillExistingEmulatorPreparer

public class KillExistingEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KillExistingEmulatorPreparer


ITargetPreparer که تعطیل یک شبیه ساز در حال اجرا.

به طور معمول با LocalEmulatorSnapshot برای بستن شبیه ساز بوت سرد جفت می شود ، بنابراین آماده کننده ها/آزمایش های بعدی می توانند از یک عکس فوری شروع کنند.

خلاصه

سازندگان عمومی

KillExistingEmulatorPreparer ()

روشهای عمومی

void setUp (TestInformation testInformation)

سازندگان عمومی

KillExistingEmulatorPreparer

public KillExistingEmulatorPreparer ()

روشهای عمومی

برپایی

public void setUp (TestInformation testInformation)

مولفه های
testInformation TestInformation

پرتاب می کند
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError