BaseMultiTargetPreparer

public abstract class BaseMultiTargetPreparer
extends Object implements IMultiTargetPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer


پیاده سازی پایه IMultiTargetPreparer که امکان غیرفعال کردن شی را فراهم می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

BaseMultiTargetPreparer ()

روش های عمومی

final boolean isDisabled ()

اگر کل شی غیرفعال باشد، True را برمی‌گرداند (از راه‌اندازی و حذف کردن صرفنظر کنید).

final boolean isTearDownDisabled ()

اگر صرفاً از حذف کردن صرفنظر شود، True برمی‌گرداند.

final void setDisable (boolean isDisabled)

تنظیم می کند که آیا شی باید غیرفعال شود.

final void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

تنظیم می‌کند که آیا مرحله تخریب در شی باید نادیده گرفته شود یا خیر.

سازندگان عمومی

BaseMultiTargetPreparer

public BaseMultiTargetPreparer ()

روش های عمومی

غیرفعال است

public final boolean isDisabled ()

اگر کل شی غیرفعال باشد، True را برمی‌گرداند (از راه‌اندازی و حذف کردن صرفنظر کنید). در غیر این صورت نادرست است.

برمی گرداند
boolean

isTearDownDisabled است

public final boolean isTearDownDisabled ()

اگر صرفاً از حذف کردن صرفنظر شود، True برمی‌گرداند. در غیر این صورت نادرست است.

برمی گرداند
boolean

set Disable

public final void setDisable (boolean isDisabled)

تنظیم می کند که آیا شی باید غیرفعال شود. غیرفعال به این معنی است که هر دو مرحله راه اندازی و حذف باید نادیده گرفته شوند. می توان از آن برای غیرفعال کردن یک شی به طور پیش فرض در سازنده پیش فرض استفاده کرد.

مولفه های
isDisabled boolean : حالتی که شی باید در آن قرار گیرد.

setDisableTearDown

public final void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

تنظیم می‌کند که آیا مرحله تخریب در شی باید نادیده گرفته شود یا خیر. مرحله راه اندازی هنوز انجام شده است.

مولفه های
isDisabled boolean : حالتی که شی باید در آن قرار گیرد.