Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ArtRunTest.AdbShellCommandException

public static class ArtRunTest.AdbShellCommandException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.ArtRunTest.AdbShellCommandException


Một lớp ngoại lệ để báo cáo lỗi xảy ra trong quá trình thực thi lệnh trình bao ADB.