CompanionAwareTest

public abstract class CompanionAwareTest
extends Object implements IRemoteTest , IDeviceTest

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.CompanionAwareTest


کلاس تست پایه که دیگ بخار گرفتن و بررسی دستگاه همراه را در بر می گیرد

زیر کلاس ممکن است getCompanion() برای بازیابی همراه اختصاص داده شده فراخوانی کند. باید همراه با اجرای CompanionAllocator استفاده شود

خلاصه

سازندگان عمومی

CompanionAwareTest ()

روش های محافظت شده

ITestDevice getCompanion ()

دستگاه همراه اختصاص داده شده برای دستگاه اصلی را واکشی می کند

سازندگان عمومی

CompanionAwareTest

public CompanionAwareTest ()

روش های محافظت شده

getCompanion

protected ITestDevice getCompanion ()

دستگاه همراه اختصاص داده شده برای دستگاه اصلی را واکشی می کند

برمی گرداند
ITestDevice دستگاه همراه اختصاص داده شده

پرتاب می کند
RuntimeException اگر دستگاه همراهی اختصاص داده نشده باشد