Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException

public class DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException