با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

تست جعلی

public class FakeTest
extends Object implements IDeviceTest , IRemoteTest

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.FakeTest


یک تست جعلی که هدف آن آسان کردن تولید نتایج آزمایشی قابل تکرار است.

خلاصه

سازندگان عمومی

FakeTest ()

روش های عمومی

ITestDevice getDevice ()

دستگاه را تحت آزمایش قرار دهید.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

تست ها را اجرا می کند و نتیجه را به شنونده گزارش می دهد.

void setDevice ( ITestDevice device)

دستگاه تحت آزمایش را تزریق کنید.

سازندگان عمومی

تست جعلی

public FakeTest ()

روش های عمومی

getDevice

public ITestDevice getDevice ()

دستگاه را تحت آزمایش قرار دهید.

برمی گرداند
ITestDevice دستگاه ITestDevice

اجرا کن

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

تست ها را اجرا می کند و نتیجه را به شنونده گزارش می دهد.

مولفه های
testInfo TestInformation : شی TestInformation حاوی اطلاعات مفید برای اجرای تست ها است.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener نتایج آزمون

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException

setDevice

public void setDevice (ITestDevice device)

دستگاه تحت آزمایش را تزریق کنید.

مولفه های
device ITestDevice : دستگاه ITestDevice مورد استفاده