Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ISetOptionReceiver

public interface ISetOptionReceiver

com.android.tradefed.testtype.ISetOptionReceiver


Việc triển khai giao diện này phải có một Option với tên "set-option" được liên kết với HostTest#SET_OPTION_NAME .

,

ISetOptionReceiver

public interface ISetOptionReceiver

com.android.tradefed.testtype.ISetOptionReceiver


Việc triển khai giao diện này phải có một Option với tên "set-option" được liên kết với HostTest#SET_OPTION_NAME .