ITestInformationReceiver

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationReceiver


رابط برای دریافت TestInformation برای برخی از کلاس ها. این رابط برای IRemoteTest مورد نیاز نیست زیرا آنها می توانند از IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) استفاده کنند.

خلاصه

روش های عمومی

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

روش های عمومی

getTestInformation

public abstract TestInformation getTestInformation ()

برمی گرداند
TestInformation

setTestInformation

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

مولفه های
testInformation TestInformation