گیرنده ITestInformation

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationReceiver


رابط کاربری را دریافت TestInformation برای برخی از کلاس. این رابط است برای مورد نیاز نیست IRemoteTest از آنها در حال حاضر می توانید استفاده کنید IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) .

خلاصه

روشهای عمومی

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

روشهای عمومی

getTestInformation

public abstract TestInformation getTestInformation ()

برمی گردد
TestInformation

setTestInformation

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

مولفه های
testInformation TestInformation