NativeStressTestParser

public class NativeStressTestParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.NativeStressTestParser


Một IShellOutputReceiver phân tích cú pháp đầu ra của dữ liệu kiểm tra mức độ căng thẳng, thu thập số liệu về số lần lặp hoàn thành và thời gian trung bình cho mỗi lần lặp.

Tìm kiếm đầu ra sau

pass 0 ... ==== pass X Successfully completed X passes
trong đó 'X' đề cập đến số lần lặp lại

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

NativeStressTestParser (String runName)

Tạo một NativeStressTestParser .

Phương thức công khai

int getIterationsCompleted ()
String getRunName ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

nhà thầu công cộng

NativeStressTestParser

public NativeStressTestParser (String runName)

Tạo một NativeStressTestParser .

Thông số
runName String : tên chạy. Được sử dụng cho mục đích đăng nhập.

Phương thức công khai

getIterationsCompleted

public int getIterationsCompleted ()

trả lại
int tổng số lần lặp đã hoàn thành trong một hoặc nhiều lần chạy

getRunName

public String getRunName ()

trả lại
String tên của lần chạy thử.

bị hủy

public boolean isCancelled ()

trả lại
boolean

quy trìnhNewLines

public void processNewLines (String[] lines)

Thông số
lines String