با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

UiAutomatorTest.LoggingOption

public static final enum UiAutomatorTest.LoggingOption

com.android.tradefed.testtype.UiAutomatorTest.LoggingOption


خلاصه

مقادیر Enum

UiAutomatorTest.LoggingOption AFTER_FAILURE

UiAutomatorTest.LoggingOption AFTER_TEST

UiAutomatorTest.LoggingOption OFF

روش های عمومی

static UiAutomatorTest.LoggingOption valueOf (String name)
static final LoggingOption[] values ()

مقادیر Enum

AFTER_FAILURE

public static final UiAutomatorTest.LoggingOption AFTER_FAILURE

AFTER_TEST

public static final UiAutomatorTest.LoggingOption AFTER_TEST

خاموش

public static final UiAutomatorTest.LoggingOption OFF

روش های عمومی

ارزش

public static UiAutomatorTest.LoggingOption valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گرداند
UiAutomatorTest.LoggingOption

ارزش های

public static final LoggingOption[] values ()

برمی گرداند
LoggingOption[]