با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

UiAutomatorTest.TestFailureAction

public static final enum UiAutomatorTest.TestFailureAction

com.android.tradefed.testtype.UiAutomatorTest.TestFailureAction


خلاصه

مقادیر Enum

UiAutomatorTest.TestFailureAction BUGREPORT

UiAutomatorTest.TestFailureAction BUGREPORT_AND_SCREENSHOT

UiAutomatorTest.TestFailureAction SCREENSHOT

روش های عمومی

static UiAutomatorTest.TestFailureAction valueOf (String name)
static final TestFailureAction[] values ()

مقادیر Enum

گزارش اشکال

public static final UiAutomatorTest.TestFailureAction BUGREPORT

BUGREPORT_AND_SCREENSHOT

public static final UiAutomatorTest.TestFailureAction BUGREPORT_AND_SCREENSHOT

اسکرین شات

public static final UiAutomatorTest.TestFailureAction SCREENSHOT

روش های عمومی

ارزش

public static UiAutomatorTest.TestFailureAction valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گرداند
UiAutomatorTest.TestFailureAction

ارزش های

public static final TestFailureAction[] values ()

برمی گرداند
TestFailureAction[]