Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

AfterClassWithInfo

public abstract @interface AfterClassWithInfo
implements Annotation

com.android.tradefed.testtype.junit4.AfterClassWithInfo


Đảm bảo tương tự như AfterClass nhưng phương thức được chú thích phải yêu cầu tham số TestInformation . Chạy sau các phương thức AfterClass.

Sử dụng TestInformation#properties() có thể giúp truyền thông tin giữa ngữ cảnh tĩnh và không tĩnh.

Thí dụ:

@AfterClassWithInfo public static void afterClassWithInfo (TestInformation testInfo) {khẳng địnhNotNull (thiết bị); }

Xem thêm: