Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

BeforeClassWithInfo

public abstract @interface BeforeClassWithInfo
implements Annotation

com.android.tradefed.testtype.junit4.BeforeClassWithInfo


Đảm bảo tương tự như BeforeClass nhưng phương thức được chú thích phải yêu cầu tham số TestInformation . Chạy TRƯỚC các phương thức beforeClass.

Sử dụng TestInformation#properties() có thể giúp truyền thông tin giữa ngữ cảnh tĩnh và không tĩnh.

Thí dụ:

@BeforeClassWithInfo public static void beforeClassWithInfo (TestInformation testInfo) {khẳng địnhNotNull (thiết bị); }

Xem thêm: