JUnit4ResultForwarder

public class JUnit4ResultForwarder
extends RunListener

java.lang.Object
org.junit.runner.notification.RunListener
com.android.tradefed.testtype.junit4.JUnit4ResultForwarder


Chuyển tiếp kết quả từ JUnit4 Runner.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

JUnit4ResultForwarder ( ITestInvocationListener listener)

Phương thức công khai

void testAssumptionFailure (Failure failure)
void testFailure (Failure failure)
void testFinished (Description description)
void testIgnored (Description description)
void testRunFinished (Result result)
void testRunStarted (Description description)
void testStarted (Description description)

nhà thầu công cộng

JUnit4ResultForwarder

public JUnit4ResultForwarder (ITestInvocationListener listener)

Thông số
listener ITestInvocationListener

Phương thức công khai

kiểm traGiả địnhThất bại

public void testAssumptionFailure (Failure failure)

Thông số
failure Failure

kiểm traThất bại

public void testFailure (Failure failure)

Thông số
failure Failure

thử nghiệmĐã hoàn thành

public void testFinished (Description description)

Thông số
description Description

kiểm traBỏ qua

public void testIgnored (Description description)

Thông số
description Description

testRunĐã hoàn thành

public void testRunFinished (Result result)

Thông số
result Result

testRunBắt đầu

public void testRunStarted (Description description)

Thông số
description Description

thử nghiệmBắt đầu

public void testStarted (Description description)

Thông số
description Description