با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

public static interface IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

com.android.tradefed.testtype.mobly.IMoblyYamlResultHandler.ITestResult


رابط موبلی یامل نتیجه

خلاصه

روش های عمومی

abstract MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

نوع نتیجه یال موبلی را دریافت می کند.

روش های عمومی

getType

public abstract MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

نوع نتیجه یال موبلی را دریافت می کند.

برمی گرداند
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type