Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type

public static final enum MoblyYamlResultHandlerFactory.Type
extends Enum< MoblyYamlResultHandlerFactory.Type >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.Type >
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.Type


Bản tóm tắt

Giá trị enum

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type CONTROLLER_INFO

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type RECORD

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type SUMMARY

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type TEST_NAME_LIST

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type USER_DATA

Phương pháp công khai

<T> T getHandlerInstance ()
String getTag ()
static MoblyYamlResultHandlerFactory.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

Giá trị enum

CONTROLLER_INFO

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type CONTROLLER_INFO

GHI LẠI

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type RECORD

BẢN TÓM TẮT

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type SUMMARY

TEST_NAME_LIST

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type TEST_NAME_LIST

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type USER_DATA

Phương pháp công khai

getHandlerInstance

public T getHandlerInstance ()

Lợi nhuận
T

getTag

public String getTag ()

Lợi nhuận
String

giá trị của

public static MoblyYamlResultHandlerFactory.Type valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type

giá trị

public static final Type[] values ()

Lợi nhuận
Type[]

,

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type

public static final enum MoblyYamlResultHandlerFactory.Type
extends Enum< MoblyYamlResultHandlerFactory.Type >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.Type >
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.Type


Bản tóm tắt

Giá trị enum

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type CONTROLLER_INFO

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type RECORD

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type SUMMARY

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type TEST_NAME_LIST

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type USER_DATA

Phương pháp công khai

<T> T getHandlerInstance ()
String getTag ()
static MoblyYamlResultHandlerFactory.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

Giá trị enum

CONTROLLER_INFO

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type CONTROLLER_INFO

GHI LẠI

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type RECORD

BẢN TÓM TẮT

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type SUMMARY

TEST_NAME_LIST

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type TEST_NAME_LIST

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type USER_DATA

Phương pháp công khai

getHandlerInstance

public T getHandlerInstance ()

Lợi nhuận
T

getTag

public String getTag ()

Lợi nhuận
String

giá trị của

public static MoblyYamlResultHandlerFactory.Type valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type

giá trị

public static final Type[] values ()

Lợi nhuận
Type[]