با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

MoblyYamlResultRecordHandler

public class MoblyYamlResultRecordHandler
توسعه extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler


Mobly yaml نتیجه کنترل کننده عنصر "Record".

خلاصه

کلاس های تو در تو

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record

enum MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult

سازندگان عمومی

MoblyYamlResultRecordHandler ()

روش های عمومی

MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap) handle ( docMap)

فیلدهای داده را از نتیجه mobly yaml استخراج می کند.

سازندگان عمومی

MoblyYamlResultRecordHandler

public MoblyYamlResultRecordHandler ()

روش های عمومی

رسیدگی

public MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap)

فیلدهای داده را از نتیجه mobly yaml استخراج می کند.

مولفه های
docMap

برمی گرداند
MoblyYamlResultRecordHandler.Record