MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder

public static class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

Builder ()

Phương pháp công khai

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData build ()
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder setTimestamp (String timestamp)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Người xây dựng

public Builder ()

Phương pháp công khai

đặtDấu thời gian

public MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder setTimestamp (String timestamp)

Thông số
timestamp String

Trả lại
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder