با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

SuiteModuleLoader.ConfigFilter

public static class SuiteModuleLoader.ConfigFilter
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.testtype.suite.SuiteModuleLoader.ConfigFilter


یک ERROR(/FilenameFilter) برای پیدا کردن تمام فایل های پیکربندی موجود در یک فهرست.

خلاصه

سازندگان عمومی

ConfigFilter ()

روشهای عمومی

boolean accept (File dir, String name)

سازندگان عمومی

ConfigFilter

public ConfigFilter ()

روشهای عمومی

تایید کنید

public boolean accept (File dir, 
                String name)

مولفه های
dir File

name String

برمی گردد
boolean