TestMappingSuiteRunner

public class TestMappingSuiteRunner
extends BaseTestSuite

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.suite.ITestSuite
com.android.tradefed.testtype.suite.BaseTestSuite
com.android.tradefed.testtype.suite.TestMappingSuiteRunner


پیاده سازی BaseTestSuite برای اجرای آزمایش های مشخص شده توسط گزینه include-filter یا TEST_MAPPING فایل های ساخت به عنوان یک مجموعه.

خلاصه

سازندگان عمومی

TestMappingSuiteRunner ()

روش های عمومی

void clearTestGroup ()
loadTestInfos ()
loadTests ()

پیکربندی تست هایی را که اجرا می شود بارگیری کنید.

سازندگان عمومی

TestMappingSuiteRunner

public TestMappingSuiteRunner ()

روش های عمومی

clearTestGroup

public void clearTestGroup ()

loadTestInfos

public  loadTestInfos ()

برمی گرداند

loadTests

public  loadTests ()

پیکربندی تست هایی را که اجرا می شود بارگیری کنید. هر آزمون با یک IConfiguration و یک نام منحصر به فرد تعریف می شود که تحت آن نتایج را گزارش می دهد. 2 راه برای بارگیری تست ها برای TestMappingSuiteRunner وجود دارد:

1. --test-mapping-test-group که گروه تست ها را در فایل های TEST_MAPPING مشخص می کند. رانر تمام فایل‌های TEST_MAPPING را در کد منبع از طریق build artifact test_mappings.zip تجزیه می‌کند و آزمایش‌های گروه‌بندی شده در گروه آزمایشی را بارگذاری می‌کند.

2. --include-filter که نام آزمایشی را که باید اجرا شود را مشخص می کند. مورد استفاده برای چک پیش ارسال است تا فقط لیستی از آزمایش‌های مربوط به Cls را اجرا کند تا تأیید شود. لیست تست ها از فایل های TEST_MAPPING مرتبط در کد منبع اصلاح شده گردآوری شده است.

برمی گرداند
نقشه ای از نام آزمون به شی IConfiguration هر آزمون.