TestSuiteInfo

public class TestSuiteInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.TestSuiteInfo


Một lớp giải quyết việc tải siêu dữ liệu liên quan đến bản dựng cho bộ thử nghiệm

Để hiển thị chính xác thông tin liên quan, bộ thử nghiệm phải bao gồm tệp test-suite-info.properties trong tài nguyên jar của nó

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

boolean didLoadFromProperties ()

Trả về true nếu các giá trị được tải từ tệp thuộc tính, ngược lại là false.

String get (String name)

Truy xuất thông tin kiểm tra được khóa với tên được cung cấp.

String getBuildNumber ()

Lấy số bản dựng của bộ thử nghiệm

String getFullName ()

Lấy tên đầy đủ của bộ thử nghiệm

static TestSuiteInfo getInstance ()

Truy xuất phiên bản đơn lẻ, phiên bản này cũng kích hoạt tải thông tin bộ thử nghiệm liên quan từ các tệp tài nguyên được nhúng

String getName ()

Lấy tên viết tắt của bộ thử nghiệm

getTargetArchs ()

Nhận các vòm mục tiêu được hỗ trợ bởi bộ thử nghiệm

String getVersion ()

Lấy tên phiên bản của bộ thử nghiệm

phương pháp được bảo vệ

Properties loadSuiteInfo (InputStream is)

Thực hiện tải thực tế các thuộc tính

Phương thức công khai

didLoadFromProperties

public boolean didLoadFromProperties ()

Trả về true nếu các giá trị được tải từ tệp thuộc tính, ngược lại là false.

trả lại
boolean

lấy

public String get (String name)

Truy xuất thông tin kiểm tra được khóa với tên được cung cấp. Hoặc null nếu không liên quan đến thuộc tính.

Thông số
name String

trả lại
String

getBuildNumber

public String getBuildNumber ()

Lấy số bản dựng của bộ thử nghiệm

trả lại
String

getFullName

public String getFullName ()

Lấy tên đầy đủ của bộ thử nghiệm

trả lại
String

getInstance

public static TestSuiteInfo getInstance ()

Truy xuất phiên bản đơn lẻ, phiên bản này cũng kích hoạt tải thông tin bộ thử nghiệm liên quan từ các tệp tài nguyên được nhúng

trả lại
TestSuiteInfo

getName

public String getName ()

Lấy tên viết tắt của bộ thử nghiệm

trả lại
String

getTargetArch

public  getTargetArchs ()

Nhận các vòm mục tiêu được hỗ trợ bởi bộ thử nghiệm

trả lại

getVersion

public String getVersion ()

Lấy tên phiên bản của bộ thử nghiệm

trả lại
String

phương pháp được bảo vệ

tảiSuiteInfo

protected Properties loadSuiteInfo (InputStream is)

Thực hiện tải thực tế các thuộc tính

Thông số
is InputStream

trả lại
Properties