با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

Sdk28ModuleController

public class Sdk28ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk28ModuleController


کنترل کننده ماژول برای بررسی اینکه آیا دستگاه روی SDK 28 (Android 9) یا بالاتر نصب شده است یا خیر. این برای رفع مشکل b/78780430 استفاده می شود ، جایی که در دستگاه های Android 8.1 armeabi-v7a ، ابزارآلات خراب می شوند زیرا بسته مورد نظر فقط برای arm64 انتخاب شده بود.

با افزودن این خط به AndroidTest.xml خود استفاده کنید:

خلاصه

سازندگان عمومی

Sdk28ModuleController ()

سازندگان عمومی

Sdk28ModuleController

public Sdk28ModuleController ()