Sdk29ModuleController

public class Sdk29ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk29ModuleController


فقط در صورتی آزمایش ها را اجرا کنید که دستگاه تحت آزمایش SDK نسخه 29 یا بالاتر باشد.

با افزودن این خط به AndroidTest.xml خود استفاده کنید:

<object type="module_controller"
 class="com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk29ModuleController" />

خلاصه

سازندگان عمومی

Sdk29ModuleController ()

سازندگان عمومی

Sdk29ModuleController

public Sdk29ModuleController ()