وضعیت فرمان

public final enum CommandStatus
extends Enum< CommandStatus >

java.lang.object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.CommandStatus >
com.android.tradefed.util.CommandStatus


وضعیت یک عملیات زمان بندی شده را نشان می دهد.

خلاصه

مقادیر Enum

CommandStatus EXCEPTION

فرمان استثنا انداخت و به طور غیر عادی خاتمه یافت

CommandStatus FAILED

فرمان خاتمه یافت اما موفق نشد

CommandStatus SUCCESS

فرمان با موفقیت خاتمه یافت

CommandStatus TIMED_OUT

فرمان در مدت زمان مشخص خاتمه نمی یابد

روش های عمومی

static CommandStatus valueOf (String name)
static final CommandStatus[] values ()

مقادیر Enum

استثنا

public static final CommandStatus EXCEPTION

فرمان استثنا انداخت و به طور غیر عادی خاتمه یافت

ناموفق

public static final CommandStatus FAILED

فرمان خاتمه یافت اما موفق نشد

موفقیت

public static final CommandStatus SUCCESS

فرمان با موفقیت خاتمه یافت

زمان تمام شد

public static final CommandStatus TIMED_OUT

فرمان در مدت زمان مشخص خاتمه نمی یابد

روش های عمومی

ارزش

public static CommandStatus valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گرداند
CommandStatus

ارزش های

public static final CommandStatus[] values ()

برمی گرداند
CommandStatus[]