cầu chìUtil

public class FuseUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FuseUtil


Một lớp trợ giúp cho các hoạt động FUSE.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

FuseUtil ()

Phương thức công khai

boolean canMountZip ()

Trả về việc có hỗ trợ gắn zip hay không.

void mountZip (File zipFile, File mountDir)

Gắn tệp zip dưới dạng hệ thống tệp ở chế độ chỉ đọc.

void unmountZip (File mountDir)

Ngắt kết nối tệp zip đã gắn.

nhà thầu công cộng

cầu chìUtil

public FuseUtil ()

Phương thức công khai

có thểMountZip

public boolean canMountZip ()

Trả về việc có hỗ trợ gắn zip hay không.

Gắn zip chỉ được hỗ trợ khi có sẵn fuse-zip.

trả lại
boolean đúng nếu gắn zip được hỗ trợ. Nếu không thì sai.

núiZip

public void mountZip (File zipFile, 
                File mountDir)

Gắn tệp zip dưới dạng hệ thống tệp ở chế độ chỉ đọc.

Thông số
zipFile File : một tệp zip để gắn kết.

mountDir File : một điểm gắn kết.

ngắt kết nốiZip

public void unmountZip (File mountDir)

Ngắt kết nối tệp zip đã gắn.

Thông số
mountDir File : một điểm gắn kết.