با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

GCSBucketUtil.GCSFileMetadata

public static class GCSBucketUtil.GCSFileMetadata
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.GCSBucketUtil.GCSFileMetadata


بسته بندی ساده برای اطلاعات پرونده در GCS.

خلاصه

زمینه های

public String mMd5Hash

public String mName

روشهای عمومی

static GCSBucketUtil.GCSFileMetadata parseStat (String statOutput)

رشته را به یک شی GCSFileMetadata .

زمینه های

mMd5Hash

public String mMd5Hash

m نام

public String mName

روشهای عمومی

تجزیه و تحلیل

public static GCSBucketUtil.GCSFileMetadata parseStat (String statOutput)

رشته را به یک شی GCSFileMetadata .

برمی گردد
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata GCSFileMetadata