GenericLogcatEventParser.LogcatEvent

public class GenericLogcatEventParser.LogcatEvent
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GenericLogcatEventParser.LogcatEvent


Cấu trúc để giữ một sự kiện logcat với loại sự kiện và kích hoạt thông báo logcat

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

LogcatEventType getEventType ()
String getMessage ()

Phương pháp công cộng

getEventType

public LogcatEventType getEventType ()

Trả lại
LogcatEventType

nhận tin nhắn

public String getMessage ()

Trả lại
String