IEmail.Message

public static class IEmail.Message
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.IEmail.Message


Vùng chứa dữ liệu thư email.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

Message ()
Message (String to, String subject, String body)

Hàm tạo tiện lợi: tạo một thông báo đơn giản

Phương pháp công khai

void addBcc (String address)
void addCc (String address)
void addTo (String address)
getBcc ()
String getBody ()
getCc ()
String getContentType ()
String getSender ()
String getSubject ()
getTo ()
boolean isHtml ()
void setBody (String body)
void setContentType (String contentType)
void setHtml (boolean html)
void setSender (String sender)
void setSubject (String subject)
void setTos (String[] recipients)

Đặt người nhận.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Tin nhắn

public Message ()

Tin nhắn

public Message (String to, 
        String subject, 
        String body)

Hàm tạo tiện lợi: tạo một thông báo đơn giản

Thông số
to String : Địa chỉ đích duy nhất

subject String : Chủ đề

body String : Nội dung thư

Phương pháp công khai

thêmBcc

public void addBcc (String address)

Thông số
address String

thêmCc

public void addCc (String address)

Thông số
address String

thêm vào

public void addTo (String address)

Thông số
address String

getBcc

public getBcc ()

Trả lại

getBody

public String getBody ()

Trả lại
String

lấyCc

public getCc ()

Trả lại

getContentType

public String getContentType ()

Trả lại
String

nhận người gửi

public String getSender ()

Trả lại
String

lấy chủ đề

public String getSubject ()

Trả lại
String

nhận được

public getTo ()

Trả lại

isHtml

public boolean isHtml ()

Trả lại
boolean

setBody

public void setBody (String body)

Thông số
body String

setContentType

public void setContentType (String contentType)

Thông số
contentType String

setHtml

public void setHtml (boolean html)

Thông số
html boolean

setNgười gửi

public void setSender (String sender)

Thông số
sender String

setSubject

public void setSubject (String subject)

Thông số
subject String

setTos

public void setTos (String[] recipients)

Đặt người nhận. Tất cả người nhận đã thêm trước đó sẽ được thay thế. addTo(String) để thêm vào danh sách người nhận.

Thông số
recipients String : một mảng địa chỉ email người nhận