JavaCodeCoverageFlusher

public class JavaCodeCoverageFlusher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.JavaCodeCoverageFlusher


Một lớp tiện ích đặt lại và buộc xóa các phép đo phạm vi mã Java từ các quy trình đang chạy trên thiết bị.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

JavaCodeCoverageFlusher ( ITestDevice device, processNames) JavaCodeCoverageFlusher ( ITestDevice device, processNames)

Phương thức công khai

forceCoverageFlush ()

Buộc xóa dữ liệu vùng phủ sóng Java từ các quy trình đang chạy trên thiết bị.

void resetCoverage ()

Đặt lại bộ đếm phạm vi mã Java cho các quy trình nhất định.

nhà thầu công cộng

JavaCodeCoverageFlusher

public JavaCodeCoverageFlusher (ITestDevice device, 
                 processNames)

Thông số
device ITestDevice

processNames

Phương thức công khai

buộcBảo hiểmFlush

public  forceCoverageFlush ()

Buộc xóa dữ liệu vùng phủ sóng Java từ các quy trình đang chạy trên thiết bị.

trả lại
một danh sách các tệp bảo hiểm được tạo trên thiết bị.

ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

đặt lại bảo hiểm

public void resetCoverage ()

Đặt lại bộ đếm phạm vi mã Java cho các quy trình nhất định.

ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException