Tài nguyênUtil

public class ResourceUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ResourceUtil


Tiện ích để đọc tài nguyên cấu hình.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ResourceUtil ()

Phương thức công khai

static boolean extractResourceAsFile (String resource, File output)

Trích xuất một tài nguyên nhất định vào một tệp đầu ra.

static boolean extractResourceWithAltAsFile (String resource, String altResourcePath, File output)

Trích xuất một tài nguyên nhất định vào một tệp đầu ra với đường dẫn thay thế dự phòng.

static readConfigurationFromFile (File propertyFile)

Đọc cấu hình thuộc tính từ một tệp.

static readConfigurationFromResource (String resource)

Đọc cấu hình thuộc tính từ tài nguyên.

static readConfigurationFromStream (InputStream propertyStream)

Đọc cấu hình thuộc tính từ một luồng.

nhà thầu công cộng

Tài nguyênUtil

public ResourceUtil ()

Phương thức công khai

giải nénResourceAsFile

public static boolean extractResourceAsFile (String resource, 
        File output)

Trích xuất một tài nguyên nhất định vào một tệp đầu ra. Trả về false nếu không thành công.

Thông số
resource String

output File

trả lại
boolean

giải nénResourceWithAltAsFile

public static boolean extractResourceWithAltAsFile (String resource, 
        String altResourcePath, 
        File output)

Trích xuất một tài nguyên nhất định vào một tệp đầu ra với đường dẫn thay thế dự phòng. Trả về false nếu không thành công.

Thông số
resource String

altResourcePath String

output File

trả lại
boolean

readConfigurationFromFile

public static readConfigurationFromFile (File propertyFile)

Đọc cấu hình thuộc tính từ một tệp. Cấu hình phải tuân theo định dạng "key=value" hoặc "key:value". Phương pháp an toàn và sẽ trả về một bản đồ trống trong trường hợp có lỗi.

Thông số
propertyFile File : Đường dẫn của tài nguyên để đọc.

trả lại
một ERROR(/Map) của các tài nguyên đã tải.

Xem thêm:

readConfigurationFromResource

public static readConfigurationFromResource (String resource)

Đọc cấu hình thuộc tính từ tài nguyên. Cấu hình phải tuân theo định dạng "key=value" hoặc "key:value". Phương pháp an toàn và sẽ trả về một bản đồ trống trong trường hợp có lỗi.

Thông số
resource String : Đường dẫn của tài nguyên để đọc.

trả lại
một ERROR(/Map) của các tài nguyên đã tải.

Xem thêm:

readConfigurationFromStream

public static readConfigurationFromStream (InputStream propertyStream)

Đọc cấu hình thuộc tính từ một luồng. Cấu hình phải tuân theo định dạng "key=value" hoặc "key:value". Phương pháp an toàn và sẽ trả về một bản đồ trống trong trường hợp có lỗi.

Thông số
propertyStream InputStream : Đường dẫn của tài nguyên để đọc.

trả lại
một ERROR(/Map) của các tài nguyên đã tải.

Xem thêm: