Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

RunInterruptException

public class RunInterruptedException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.util.RunInterruptException


Bị ném khi một hoạt động chạy bị gián đoạn bởi một yêu cầu bên ngoài.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RunInterruptedException (String message, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một RunInterruptedException .

RunInterruptedException (String message, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một RunInterruptedException .

Các nhà xây dựng công cộng

RunInterruptException

public RunInterruptedException (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một RunInterruptedException .

Thông số
message String : Thông báo được liên kết với ngoại lệ

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier phân loại ngoại lệ.

RunInterruptException

public RunInterruptedException (String message, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một RunInterruptedException .

Thông số
message String : Thông báo được liên kết với ngoại lệ

causeThrowable : Nguyên nhân của ngoại lệ

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier phân loại ngoại lệ.