Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

VersionParser

public class VersionParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.VersionParser


Tìm nạp phiên bản của các tạo tác trao đổi đang chạy.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

Các nhà xây dựng công cộng

VersionParser ()

Phương pháp công khai

static String fetchVersion ()

Lĩnh vực

DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

public static final String DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

Các nhà xây dựng công cộng

VersionParser

public VersionParser ()

Phương pháp công khai

fetchVersion

public static String fetchVersion ()

Lợi nhuận
String