Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

StubKeyStoreClient

public class StubKeyStoreClient
extends Object implements IKeyStoreClient

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.StubKeyStoreClient


Triển khai sơ khai mặc định cho KeyStore Client.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

StubKeyStoreClient ()

Phương pháp công khai

boolean containsKey (String key)

Một phương pháp để kiểm tra xem kho khóa có chứa một khóa nhất định hay không.

String fetchKey (String key)

Một phương thức để tìm nạp một khóa nhất định bên trong kho khóa.

boolean isAvailable ()

Một phương pháp để kiểm tra xem chúng ta có một kho khóa hợp lệ để nói chuyện hay không.

Các nhà xây dựng công cộng

StubKeyStoreClient

public StubKeyStoreClient ()

Phương pháp công khai

containsKey

public boolean containsKey (String key)

Một phương pháp để kiểm tra xem kho khóa có chứa một khóa nhất định hay không.

Thông số
key String : để kiểm tra sự tồn tại cho.

Lợi nhuận
boolean true nếu khóa đã cho tồn tại.

fetchKey

public String fetchKey (String key)

Một phương thức để tìm nạp một khóa nhất định bên trong kho khóa.

Thông số
key String : để tìm nạp bên trong kho khóa.

Lợi nhuận
String giá trị String của khóa. Nó sẽ trả về null nếu không tìm thấy khóa.

isAvailable

public boolean isAvailable ()

Một phương pháp để kiểm tra xem chúng ta có một kho khóa hợp lệ để nói chuyện hay không.

Lợi nhuận
boolean true nếu chúng ta có kho khóa hợp lệ, ngược lại là false.