Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

bt_interface_t Tham chiếu cấu trúc

bt_interface_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bluetooth.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
int (* init ) ( bt_callbacks_t * callbacks)
int (* enable ) (bool guest_mode)
int (* vô hiệu hóa ) (vô hiệu hóa)
void (* dọn dẹp ) (vô hiệu)
int (* get_adapter_properties ) (void)
int (* get_adapter_property ) (loại bt_property_type_t )
int (* set_adapter_property ) (thuộc tính const bt_property_t *)
int (* get_remote_device_properties ) (bt_bdaddr_t * remote_addr)
int (* get_remote_device_property ) (bt_bdaddr_t * remote_addr, bt_property_type_t type)
int (* set_remote_device_property ) (bt_bdaddr_t * remote_addr, const bt_property_t * property)
int (* get_remote_service_record ) (bt_bdaddr_t * remote_addr, bt_uuid_t * uuid)
int (* get_remote_services ) (bt_bdaddr_t * remote_addr)
int (* start_discovery ) (vô hiệu)
int (* hủy_giá_trả ) (vô hiệu)
int (* create_bond ) (const bt_bdaddr_t * bd_addr, int transport)
int (* create_bond_out_of_band ) (const bt_bdaddr_t * bd_addr, int transport, const bt_out_of_band_data_t * oob_data)
int (* remove_bond ) (const bt_bdaddr_t * bd_addr)
int (* hủy_bài ) (const bt_bdaddr_t * bd_addr)
int (* get_connection_state ) (const bt_bdaddr_t * bd_addr)
int (* pin_reply ) (const bt_bdaddr_t * bd_addr, uint8_t accept, uint8_t pin_len, bt_pin_code_t * pin_code)
int (* ssp_reply ) (const bt_bdaddr_t * bd_addr, bt_ssp_variant_t variant, uint8_t accept, uint32_t passkey)
const void * (* get_profile_interface ) (const char * profile_id)
int (* dut_mode_configure ) (uint8_t enable )
int (* dut_mode_send ) (uint16_t opcode, uint8_t * buf, uint8_t len)
int (* le_test_mode ) (uint16_t opcode, uint8_t * buf, uint8_t len)
int (* config_hci_snoop_log ) ( kích hoạt uint8_t)
int (* set_os_callouts ) ( bt_os_callouts_t * chú thích)
int (* read_energy_info ) ()
void (* dump ) (đối số int fd, const char **)
int (* config_clear ) (void)
void (* interop_database_clear ) (void)
void (* interop_database_add ) (tính năng uint16_t, const bt_bdaddr_t * addr, size_t len)

miêu tả cụ thể

LƯU Ý: Theo mặc định, không có cấu hình nào được khởi tạo tại thời điểm init / enable. Bất cứ khi nào ứng dụng gọi API 'init' của một cấu hình, thì một trong những điều sau sẽ xảy ra:

1.) Nếu Bluetooth không được bật, thì lõi Bluetooth sẽ đánh dấu cấu hình là đã bật. Sau đó, khi ứng dụng gọi Bluetooth 'enable', như một phần của chuỗi kích hoạt, cấu hình được đánh dấu sẽ được kích hoạt bằng cách gọi các API ngăn xếp thích hợp. 'Adapter_properties_cb' sẽ trả về danh sách các UUID của các cấu hình đã bật.

2.) Nếu Bluetooth được bật, thì lõi Bluetooth sẽ gọi API cấu hình ngăn xếp để khởi tạo cấu hình và kích hoạt 'adapter_properties_cb' với danh sách UUID hiện tại bao gồm cả UUID của cấu hình mới được thêm vào.

Điều ngược lại sẽ xảy ra bất cứ khi nào các API 'dọn dẹp' cấu hình được gọi ra Biểu thị giao diện Bluetooth DM tiêu chuẩn.

Định nghĩa tại dòng 456 của tệp bluetooth.h .

Tài liệu thực địa

int (*cel_bond) (const bt_bdaddr_t * bd_addr)

Hủy trái phiếu

Định nghĩa tại dòng 521 của tệp bluetooth.h .

int (*cel_discovery) (void)

Hủy khám phá

Định nghĩa tại dòng 508 của tệp bluetooth.h .

void (* dọn dẹp) (void)

Đóng giao diện.

Định nghĩa tại dòng 472 của tệp bluetooth.h .

int (* config_clear) (void)

Xóa /data/misc/bt_config.conf và xóa tất cả các kết nối được lưu trữ

Định nghĩa ở dòng 580 của tệp bluetooth.h .

int (* config_hci_snoop_log) (uint8_t enable )

Định nghĩa tại dòng 557 của tệp bluetooth.h .

int (* create_bond) (const bt_bdaddr_t * bd_addr, int transport)

Tạo liên kết Bluetooth

Định nghĩa tại dòng 511 của tệp bluetooth.h .

int (* create_bond_out_of_band) (const bt_bdaddr_t * bd_addr, int transport, const bt_out_of_band_data_t * oob_data)

Tạo kết nối Bluetooth bằng cách sử dụng dữ liệu ngoài băng tần

Định nghĩa tại dòng 514 của tệp bluetooth.h .

int (* vô hiệu hóa) (vô hiệu hóa)

Tắt Bluetooth.

Định nghĩa tại dòng 469 của tệp bluetooth.h .

void (* dump) (int fd, const char ** đối số)

Hỗ trợ riêng cho chức năng kết xuất Chức năng là đồng bộ và | fd | thuộc sở hữu của người gọi. | lập luận | là các đối số có thể ảnh hưởng đến đầu ra, được mã hóa dưới dạng chuỗi UTF-8.

Định nghĩa tại dòng 575 của tệp bluetooth.h .

int (* dut_mode_configure) (uint8_t enable )

Các API chế độ kiểm tra Bluetooth - Bluetooth phải được bật cho các API này

Định nghĩa tại dòng 548 của tệp bluetooth.h .

int (* dut_mode_send) (uint16_t opcode, uint8_t * buf, uint8_t len)

Định nghĩa tại dòng 551 của tệp bluetooth.h .

int (* enable) (bool guest_mode)

Bật Bluetooth.

Định nghĩa tại dòng 466 của tệp bluetooth.h .

int (* get_adapter_properties) (void)

Nhận tất cả các thuộc tính Bộ điều hợp Bluetooth tại init

Định nghĩa tại dòng 475 của tệp bluetooth.h .

int (* get_adapter_property) ( bt_property_type_t type)

Nhận thuộc tính Bộ điều hợp Bluetooth của 'loại'

Định nghĩa tại dòng 478 của tệp bluetooth.h .

int (* get_connection_state) (const bt_bdaddr_t * bd_addr)

Nhận trạng thái kết nối cho một thiết bị từ xa nhất định. giá trị trả về 0 nghĩa là thiết bị chưa được kết nối, trạng thái trả về khác 0 cho biết kết nối đang hoạt động.

Định nghĩa tại dòng 528 của tệp bluetooth.h .

const void * (* get_profile_interface) (const char * profile_id)

Nhận giao diện cấu hình Bluetooth

Định nghĩa tại dòng 544 của tệp bluetooth.h .

int (* get_remote_device_properties) (bt_bdaddr_t * remote_addr)

Nhận tất cả các thuộc tính của Thiết bị Từ xa

Định nghĩa tại dòng 487 của tệp bluetooth.h .

int (* get_remote_device_property) (bt_bdaddr_t * remote_addr, bt_property_type_t type)

Nhận thuộc tính Thiết bị Từ xa của 'loại'

Định nghĩa ở dòng 490 của tệp bluetooth.h .

int (* get_remote_service_record) (bt_bdaddr_t * remote_addr, bt_uuid_t * uuid)

Nhận bản ghi dịch vụ của Thiết bị Từ xa cho UUID đã cho

Định nghĩa tại dòng 498 của tệp bluetooth.h .

int (* get_remote_services) (bt_bdaddr_t * remote_addr)

Khởi động SDP để nhận các dịch vụ từ xa

Định nghĩa tại dòng 502 của tệp bluetooth.h .

int (* init) ( bt_callbacks_t * callbacks)

Mở giao diện và cung cấp các quy trình gọi lại để áp dụng giao diện này.

Định nghĩa tại dòng 463 của tệp bluetooth.h .

void (* interop_database_add) (tính năng uint16_t, const bt_bdaddr_t * addr, size_t len)

Thêm giải pháp thay thế khả năng tương tác thiết bị mới cho thiết bị từ xa có | len | byte địa chỉ thiết bị của nó khớp với | addr |. LƯU Ý: | tính năng | phải khớp với một mục được xác định trong interop_feature_t (interop.h).

Định nghĩa tại dòng 592 của tệp bluetooth.h .

void (* interop_database_clear) (void)

Xóa (đặt lại) phần động của cơ sở dữ liệu khả năng tương tác của thiết bị.

Định nghĩa tại dòng 585 của tệp bluetooth.h .

int (* le_test_mode) (uint16_t opcode, uint8_t * buf, uint8_t len)

API chế độ kiểm tra BLE

Định nghĩa tại dòng 554 của tệp bluetooth.h .

int (* pin_reply) (const bt_bdaddr_t * bd_addr, uint8_t accept, uint8_t pin_len, bt_pin_code_t * pin_code)

BT Legacy PinKey Reply Nếu chấp nhận == FALSE, thì pin_len và pin_code sẽ là 0x0

Định nghĩa tại dòng 532 của tệp bluetooth.h .

int (* read_energy_info) ()

Đọc chi tiết thông tin năng lượng - giá trị trả về cho biết BT_STATUS_SUCCESS hoặc BT_STATUS_NOT_READY Thành công cho biết rằng lệnh VSC đã được gửi đến bộ điều khiển

Định nghĩa tại dòng 567 của tệp bluetooth.h .

int (* remove_bond) (const bt_bdaddr_t * bd_addr)

Xóa trái phiếu

Định nghĩa tại dòng 518 của tệp bluetooth.h .

int (* set_adapter_property) (const bt_property_t * property)

Đặt thuộc tính Bộ điều hợp Bluetooth của 'loại'

Định nghĩa tại dòng 484 của tệp bluetooth.h .

int (* set_os_callouts) ( bt_os_callouts_t * callouts)

Đặt các chức năng gọi ra của hệ điều hành mà bluedroid cần để báo thức và khóa chế độ thức. Điều này sẽ được gọi ngay sau khi thành công | init |.

Định nghĩa tại dòng 562 của tệp bluetooth.h .

int (* set_remote_device_property) (bt_bdaddr_t * remote_addr, const bt_property_t * property)

Đặt thuộc tính Thiết bị Từ xa của 'loại'

Định nghĩa tại dòng 494 của tệp bluetooth.h .

size_t size

đặt thành sizeof (bt_interface_t)

Định nghĩa tại dòng 458 của tệp bluetooth.h .

int (* ssp_reply) (const bt_bdaddr_t * bd_addr, bt_ssp_variant_t variant, uint8_t accept, uint32_t passkey)

BT SSP Reply - Just Works, Numeric Comparison và Passkey passkey sẽ bằng 0 đối với BT_SSP_VARIANT_PASSKEY_COMPARISON & BT_SSP_VARIANT_CONSENT Đối với BT_SSP_VARIANT_PASSKEY_ENTRY, nếu accept == FALSE, thì passkey sẽ bằng 0

Định nghĩa tại dòng 540 của tệp bluetooth.h .

int (* start_discovery) (void)

Bắt đầu khám phá

Định nghĩa tại dòng 505 của tệp bluetooth.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bluetooth.h