زندگی یک پچ

پروژه متن باز اندروید (AOSP) از یک ابزار بررسی کد مبتنی بر وب به نام Gerrit استفاده می کند. فلوچارت زیر نشان می دهد که پس از نگارش یک پچ چه اتفاقی می افتد. اگرچه ممکن است پیچیده به نظر برسد، اکثر مراحل نشان داده شده در برنامه وب انجام می شود.

برای دستورالعمل‌های کامل در مورد راه‌اندازی استفاده از Gerrit و Git، به ارسال وصله‌ها مراجعه کنید.

نمودار گردش کار

شکل 1. گردش کار وصله