Cuộc sống của một miếng vá

Dự án mã nguồn mở Android (AOSP) sử dụng công cụ đánh giá mã dựa trên web có tên là Gerrit . Lưu đồ bên dưới minh họa điều gì xảy ra với một bản vá sau khi nó được viết. Mặc dù có vẻ phức tạp nhưng phần lớn các bước hiển thị đều được thực hiện trong ứng dụng web.

Để biết hướng dẫn đầy đủ về cách thiết lập để sử dụng Gerrit và Git, hãy xem Gửi bản vá .

sơ đồ quy trình làm việc

Hình 1. Quy trình vá lỗi