Thiết lập để phát triển AOSP (2.3 - 8.0)

Trang này thảo luận cách thiết lập để phát triển với phiên bản Android 8.0 trở xuống. Để tìm hiểu cách xây dựng Android 9.0 trở lên, hãy xem Thiết lập để phát triển AOSP .

Thiết lập để phát triển AOSP (5.0 - 8.0)

Đối với Android 5.0 đến 8.0, hãy cân nhắc sử dụng Dockerfile đi kèm để dễ dàng cài đặt tất cả các gói cần thiết.

Các hệ điều hành

Android thường được xây dựng bằng GNU Linux. Cũng có thể xây dựng Android trong máy ảo trên các hệ thống không được hỗ trợ như Mac OS X.

Google khuyến nghị xây dựng trên GNU Linux. Hệ thống xây dựng Android thường chạy ART trên máy xây dựng để biên dịch trước các tệp DEX của hệ thống. ART chỉ có thể chạy trên Linux nên hệ thống xây dựng sẽ bỏ qua bước biên dịch trước này trên các hệ điều hành không phải Linux, khiến bản dựng Android bị giảm hiệu suất.

GNU Linux

 • Android 6.0 - Android 8.0: Ubuntu 14.04 (Đáng tin cậy)
 • Android 5.x: Ubuntu 12.0

Mac OS X (Intel/x86)

 • Android 6.0 - AOSP 8.0: Mac OS X v10.10 (Yosemite) trở lên với Xcode 4.5.2 và Công cụ dòng lệnh
 • Android 5.x: Mac OS X v10.8 (Mountain Lion) với Xcode 4.5.2 và Công cụ dòng lệnh

JDK

Thiết lập để phát triển AOSP (2.3 - 4.4)

Phần này cung cấp một số hướng dẫn về cách thiết lập Android 2.3 đến Android 4.4.

Các hệ điều hành

Android thường được xây dựng bằng GNU Linux. Cũng có thể xây dựng Android trong máy ảo trên các hệ thống không được hỗ trợ như Windows.

Google khuyến nghị xây dựng trên GNU Linux. Hệ thống xây dựng Android thường chạy ART trên máy xây dựng để biên dịch trước các tệp DEX của hệ thống. ART chỉ có thể chạy trên Linux nên hệ thống xây dựng sẽ bỏ qua bước biên dịch trước này trên các hệ điều hành không phải Linux, khiến bản dựng Android bị giảm hiệu suất.

GNU Linux

 • Android 2.3.x - Android 4.4: Ubuntu 12.04 (Chính xác)

Mac OS X (Intel/x86)

 • Android 4.1.x - Android 4.4.x: Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) hoặc Mac OS X v10.7 (Lion) và Xcode 4.2 (Công cụ dành cho nhà phát triển của Apple)
 • Android 2.3 - Android 4.0.x: Mac OS X v10.5 (Leopard) hoặc Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) và Mac OS X v10.5 SDK

GNU thực hiện

Đối với Android 4.1.x đến 4.4, hãy sử dụng GNU make (gmake) 3.82 . Đối với Android 2.3 đến 4.0.x, hãy hoàn nguyên từ gmake 3.82 để tránh lỗi xây dựng.

Xcode và các gói khác

Đối với Mac OS X v10.8 trở xuống, hãy cài đặt Xcode từ trang web dành cho nhà phát triển của Apple . Nếu bạn chưa đăng ký làm nhà phát triển Apple, bạn phải tạo ID Apple để tải xuống.

Nếu sử dụng Mac OS X v10.4, hãy cài đặt thêm Bison:

POSIXLY_CORRECT=1 sudo port install bison

Đối với MacPorts, vấn đề:

POSIXLY_CORRECT=1 sudo port install gmake libsdl git gnupg

Đối với Homebrew, vấn đề:

brew install gmake libsdl git gnupg2

Hoàn nguyên từ gmake 3.82

Trong Android 4.0.x trở xuống, gmake 3.82 có lỗi khiến Android không thể xây dựng. Bạn có thể cài đặt phiên bản 3.81 bằng MacPorts bằng các bước sau:

 1. Chỉnh sửa /opt/local/etc/macports/sources.conf và thêm file:///Users/Shared/dports phía trên dòng rsync .

 2. Tạo thư mục dports :

  mkdir /Users/Shared/dports
  
 3. Trong thư mục dports mới, hãy chạy:

  svn co --revision 50980 http://svn.macports.org/repository/macports/trunk/dports/devel/gmake/ devel/gmake/
  
 4. Tạo chỉ mục cổng cho kho lưu trữ cục bộ mới của bạn:

  portindex /Users/Shared/dports
  
 5. Cài đặt phiên bản gmake thấp hơn:

  sudo port install gmake @3.81
  

JDK

JDK cho Linux

Dự án mã nguồn mở Android (AOSP) đi kèm với các phiên bản OpenJDK dựng sẵn trong prebuilts/jdk/ nên không cần cài đặt thêm.

Các phiên bản Android trước đó yêu cầu cài đặt JDK riêng. Trên Ubuntu, sử dụng OpenJDK

Dành cho Ubuntu 15.04 trở lên

Chạy như sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-8-jdk

Đối với Ubuntu LTS 14.04

Không có gói OpenJDK 8 nào được hỗ trợ cho Ubuntu 14.04. Các gói Ubuntu 15.04 OpenJDK 8 đã được sử dụng thành công với Ubuntu 14.04. Các phiên bản gói cao hơn (ví dụ: phiên bản 15.10, 16.04) không hoạt động vào ngày 14.04 bằng cách sử dụng các hướng dẫn sau.

 1. Tải xuống gói .deb cho kiến ​​trúc 64-bit từ old-releases.ubuntu.com

  • openjdk-8-jre-headless_8u45-b14-1_amd64.deb với SHA256 0f5aba8db39088283b51e00054813063173a4d8809f70033976f83e214ab56c0
  • openjdk-8-jre_8u45-b14-1_amd64.deb với SHA256 9ef76c4562d39432b69baf6c18f199707c5c56a5b4566847df908b7d74e15849
  • openjdk-8-jdk_8u45-b14-1_amd64.deb với SHA256 6e47215cf6205aa829e6a0a64985075bd29d1f428a4006a80c9db371c2fc3c4c
 2. Theo tùy chọn, xác nhận tổng kiểm tra các tệp đã tải xuống dựa trên chuỗi SHA256 được liệt kê với mỗi gói từ bước 1. Ví dụ: với công cụ sha256sum :

  sha256sum {downloaded.deb file}
  
 3. Cài đặt các gói:

  sudo apt-get update
  
 4. Chạy dpkg cho từng tệp .deb bạn đã tải xuống. Nó có thể tạo ra lỗi do thiếu phụ thuộc:

  sudo dpkg -i {downloaded.deb file}
  
 5. Để khắc phục các phần phụ thuộc bị thiếu:

  sudo apt-get -f install
  

(Tùy chọn) Cập nhật phiên bản Java mặc định

Tùy chọn, đối với các phiên bản Ubuntu đã đề cập trước đó, hãy cập nhật phiên bản Java mặc định bằng cách chạy:

sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javac

Cài đặt các gói cần thiết cho Ubuntu 14.04

Chạy các lệnh sau để cài đặt các gói cần thiết cho Ubuntu 14.04:

$ sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev libc6-dev-i386 libncurses5 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z-dev libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip$

Cài đặt các gói cần thiết cho Ubuntu 12.04

Chạy các lệnh sau để cài đặt các gói cần thiết cho Ubuntu 12.04:

$ sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dev mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386

sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so