Kiểm tra bản dựng

Để kiểm tra bản dựng của mình, bạn có thể chạy bản dựng trên trình mô phỏng hoặc chạy (flash) bản dựng trên thiết bị thực.

Kiểm tra bản dựng của bạn trên trình mô phỏng

Mực nang là trình mô phỏng thiết bị ảo dùng để kiểm tra các bản dựng của bạn. Để biết thông tin về cách chạy bản dựng trên Mực nang, hãy xem Hướng dẫn bắt đầu .

Để thử nghiệm ứng dụng, bao gồm cả ứng dụng Google Automotive Services (GAS), hãy sử dụng Trình mô phỏng Android .

Kiểm tra bản dựng của bạn trên một thiết bị

Công cụ fastboot cho phép bạn flash nhiều loại thiết bị hơn Android Flash Tool và có thể được sử dụng để flash các bản dựng cục bộ của riêng bạn sang các thiết bị để thử nghiệm.

Để biết thông tin về cách sử dụng công cụ dòng lệnh fastboot, hãy xem Flash bằng Fastboot