یک ساختنی را تست کنید

برای آزمایش بیلد خود، می توانید بیلد خود را بر روی یک شبیه ساز اجرا کنید یا آن را بر روی یک دستگاه واقعی اجرا کنید (فلش کنید).

ساخت خود را روی یک شبیه ساز تست کنید

Cuttlefish یک شبیه ساز دستگاه مجازی است که برای آزمایش ساخت های شما استفاده می شود. برای اطلاعات در مورد اجرای بیلد روی Cuttlefish، راهنمای شروع را ببینید.

برای آزمایش برنامه، از جمله برنامه‌های Google Automotive Services (GAS)، از شبیه‌ساز Android استفاده کنید.

ساخت خود را روی یک دستگاه تست کنید

ابزار fastboot به شما امکان می دهد انواع دستگاه های بیشتری را نسبت به ابزار فلش اندروید فلش کنید و می توانید از آن برای فلش کردن بیلدهای محلی خود به دستگاه ها برای آزمایش استفاده کنید.

برای اطلاعات در مورد استفاده از ابزار خط فرمان fastboot، به Flash with Fastboot مراجعه کنید