Android یک پشته نرم افزار منبع باز است که برای مجموعه وسیعی از دستگاه ها با فاکتورهای فرم متفاوت ایجاد شده است. درباره ساختن و مشارکت در پلتفرم بیشتر بیاموزید.
در باره
درباره تاریخچه اندروید و ساختار پلتفرم بیشتر بدانید.
شروع کنید
توسعه را شروع کنید و محیط خود را به درستی تنظیم کنید.
دانلود
درباره ابزارهای کنترل منبع بیشتر بدانید و کد منبع کامل سیستم عامل اندروید را دانلود کنید.
ساختن
دستورالعمل های گام به گام را برای ساخت سیستم عامل اندروید به صورت محلی دنبال کنید.
ايجاد كردن
سفارشی سازی های خود را در سیستم عامل اندروید ایجاد و کامپایل کنید.
مشارکت
مشارکت های خود را به پروژه متن باز Android ارسال کنید.