Tham chiếu cấu trúc AGpsStatus_v1

Tham chiếu cấu trúc AGpsStatus_v1

#include < gps_internal.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
AGpsLoại kiểu
Giá trị trạng thái AGps trạng thái

miêu tả cụ thể

Cấu trúc kế thừa để thể hiện trạng thái của AGPS.

Định nghĩa tại dòng 56 của file gps_internal.h .

Tài liệu hiện trường

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(AGpsStatus_v1)

Định nghĩa tại dòng 58 của file gps_internal.h .

Trạng thái AGpsStatusValue

Định nghĩa tại dòng 60 của file gps_internal.h .

loại AGpsType

Định nghĩa tại dòng 59 của file gps_internal.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: