Tham chiếu cấu trúc giao diện FlpDeviceContextInterface

Tham chiếu cấu trúc giao diện FlpDeviceContextInterface

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
int(* tiêm_device_context )(uint32_t EnableMask)

miêu tả cụ thể

Giao diện mở rộng để hỗ trợ ngữ cảnh thiết bị.

Định nghĩa tại dòng 507 của file fused_location.h .

Tài liệu hiện trường

int(* chích_device_context)(uint32_t EnableMask)

Tiêm dữ liệu gỡ lỗi vào hệ thống con FLP. Trả về 0 nếu thành công, -1 nếu có lỗi.

Định nghĩa tại dòng 515 của file fused_location.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(FlpDeviceContextInterface)

Định nghĩa tại dòng 509 của file fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: