Tham khảo cấu trúc GeofenceCircle

Tham khảo cấu trúc GeofenceCircle

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

gấp đôi vĩ độ
gấp đôi kinh độ
gấp đôi bán kính_m

miêu tả cụ thể

Geofence hình tròn được biểu thị bằng vĩ độ/kinh độ/bán kính

Định nghĩa tại dòng 699 của file fused_location.h .

Tài liệu hiện trường

vĩ độ gấp đôi

Định nghĩa tại dòng 700 của file fused_location.h .

kinh độ kép

Định nghĩa tại dòng 701 của file fused_location.h .

bán kính gấp đôi_m

Định nghĩa tại dòng 702 của file fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: