مرجع ساختار GpsNiInterface

مرجع ساختار GpsNiInterface

#include < gps.h >

زمینه های داده

اندازه_ت اندازه
خالی(* init ) ( GpsNiCallbacks * پاسخها )
خالی(* پاسخ ) (int notif_id، GpsUserResponseType user_response)

توصیف همراه با جزئیات

رابط توسعه یافته برای پشتیبانی از شبکه (NI).

تعریف در خط 1106 پرونده gps.h.

مستندات میدانی

void (* init) ( GpsNiCallbacks * پاسخ به تماس)

تماس ها را برای استفاده از HAL ثبت می کند.

تعریف در سطر 1112 پرونده gps.h.

void (* پاسخ) (int notif_id، GpsUserResponseType user_response)

پاسخی برای HAL ارسال می کند.

تعریف در خط 1115 پرونده gps.h.

size_t size

تنظیم شده بر روی sizeof (GpsNiInterface)

تعریف در خط 1109 پرونده gps.h.


اسناد این ساختار از پرونده زیر ایجاد شده است:
  • سخت افزار / libhardware / شامل / سخت افزار / gps.h