btgatt_server_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_server_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt_server.h >

Trường dữ liệu

register_server_callback register_server_cb
connection_callback connection_cb
service_added_callback service_added_cb
include_service_added_callback include_service_added_cb
feature_added_callback feature_added_cb
descriptor_added_callback descriptor_added_cb
service_started_callback service_started_cb
service_stopped_callback service_stopped_cb
service_deleted_callback service_deleted_cb
request_read_callback request_read_cb
request_write_callback request_write_cb
request_exec_write_callback request_exec_write_cb
response_confirmation_callback response_confirmation_cb
indication_sent_callback indication_sent_cb
nghẽn_callback nghẽn_cb
mtu_changed_callback mtu_changed_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 126 của tệp bt_gatt_server.h .

Tài liệu thực địa

feature_added_callback feature_added_cb

Định nghĩa tại dòng 131 của tệp bt_gatt_server.h .

throm_callback nghẽn_cb

Định nghĩa tại dòng 141 của tệp bt_gatt_server.h .

connection_callback connection_cb

Định nghĩa ở dòng 128 của tệp bt_gatt_server.h .

descriptor_added_callback descriptor_added_cb

Định nghĩa ở dòng 132 của tệp bt_gatt_server.h .

include_service_added_callback include_service_added_cb

Định nghĩa ở dòng 130 của tệp bt_gatt_server.h .

indication_sent_callback indication_sent_cb

Định nghĩa ở dòng 140 của tệp bt_gatt_server.h .

mtu_changed_callback mtu_changed_cb

Định nghĩa tại dòng 142 của tệp bt_gatt_server.h .

register_server_callback register_server_cb

Định nghĩa tại dòng 127 của tệp bt_gatt_server.h .

request_exec_write_callback request_exec_write_cb

Định nghĩa tại dòng 138 của tệp bt_gatt_server.h .

request_read_callback request_read_cb

Định nghĩa tại dòng 136 của tệp bt_gatt_server.h .

request_write_callback request_write_cb

Định nghĩa tại dòng 137 của tệp bt_gatt_server.h .

response_confirmation_callback response_confirmation_cb

Định nghĩa tại dòng 139 của tệp bt_gatt_server.h .

service_added_callback service_added_cb

Định nghĩa tại dòng 129 của tệp bt_gatt_server.h .

service_deleted_callback service_deleted_cb

Định nghĩa ở dòng 135 của tệp bt_gatt_server.h .

service_started_callback service_started_cb

Định nghĩa tại dòng 133 của tệp bt_gatt_server.h .

service_stopped_callback service_stopped_cb

Định nghĩa tại dòng 134 của tệp bt_gatt_server.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: