btgatt_server_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_server_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt_server.h >

Trường dữ liệu

register_server_callback đăng ký_server_cb
kết nối_callback kết nối_cb
dịch vụ_add_callback dịch vụ_thêm_cb
bao gồm_service_add_callback bao gồm_service_add_cb
đặc trưng_thêm_gọi lại đặc trưng_thêm_cb
descriptor_add_callback mô tả_thêm_cb
dịch vụ_started_callback dịch vụ_started_cb
dịch vụ_stopped_callback dịch vụ_stopped_cb
dịch vụ_deleted_callback dịch vụ_deleted_cb
request_read_callback request_read_cb
request_write_callback request_write_cb
request_exec_write_callback request_exec_write_cb
phản hồi_confirmation_callback phản hồi_confirmation_cb
chỉ_sent_callback chỉ_sent_cb
tắc nghẽn_callback tắc nghẽn_cb
mtu_changed_callback mtu_changed_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 126 của file bt_gatt_server.h .

Tài liệu hiện trường

đặc tính_thêm_gọi lại đặc tính_thêm_cb

Định nghĩa tại dòng 131 của file bt_gatt_server.h .

Định nghĩa tại dòng 141 của file bt_gatt_server.h .

Định nghĩa tại dòng 128 của file bt_gatt_server.h .

descriptor_add_callback descriptor_add_cb

Định nghĩa tại dòng 132 của file bt_gatt_server.h .

bao gồm_service_add_gọi lại bao gồm_service_add_cb

Định nghĩa tại dòng 130 của file bt_gatt_server.h .

Định nghĩa tại dòng 140 của file bt_gatt_server.h .

mtu_changed_callback mtu_changed_cb

Định nghĩa tại dòng 142 của file bt_gatt_server.h .

register_server_callback register_server_cb

Định nghĩa tại dòng 127 của file bt_gatt_server.h .

request_exec_write_callback request_exec_write_cb

Định nghĩa tại dòng 138 của file bt_gatt_server.h .

request_read_callback request_read_cb

Định nghĩa tại dòng 136 của file bt_gatt_server.h .

request_write_callback request_write_cb

Định nghĩa tại dòng 137 của file bt_gatt_server.h .

phản hồi_confirmation_callback phản hồi_confirmation_cb

Định nghĩa tại dòng 139 của file bt_gatt_server.h .

dịch vụ_add_callback dịch vụ_add_cb

Định nghĩa tại dòng 129 của file bt_gatt_server.h .

dịch vụ_deleted_callback dịch vụ_deleted_cb

Định nghĩa tại dòng 135 của file bt_gatt_server.h .

service_started_callback dịch vụ_started_cb

Định nghĩa tại dòng 133 của file bt_gatt_server.h .

service_stopped_callback dịch vụ_stopped_cb

Định nghĩa tại dòng 134 của file bt_gatt_server.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: